ઈન્ડિયા

ઘર બેઠા…ઘરમાં જ રહીને…, હાથવગા સાધનો આધારિત વિજ્ઞાન પ્રવૃતિ સ્પર્ધા જાણો

ગુજકોસ્ટ-ગાંધીનગર પ્રેરિત અને શ્રી એમ.ડી.મહેતા એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ-ધ્રોલ સંચાલિત શ્રી એમ.ડી.મહેતા જિલ્લા વિજ્ઞાનકેન્દ્ર-ધ્રોલ દ્વારા શાળા-કોલજનાં વિધાર્થીઓ તેમજ આમજનતા લોકડાઉનનાં સમયનો સદ્ઉપયોગ કરે, ઘર બેઠા સર્જનાત્મક વિચારો વિકસે તે ઉદેશથી ઘર બેઠા…ઘરમાં જ રહીને… “હાથવગા સાધનો આધારિત વિજ્ઞાન પ્રવૃતિ સ્પર્ધા”નું આયોજન કરવામાં આવેલ છે.

જેમાં કેટેગરી:૧માં પ્રાથમિકનાં વિધાર્થીઓ, કેટેગરી:૨માં માધ્યમિક કે ઉ.મા. નાં વિધાર્થીઓ, કેટેગરી:૩માં કોલેજનાં વિધાર્થીઓ, કેટેગરી:૪માં આમજનતા ભાગ લઇ શકે છે. આ સ્પર્ધા માટે અમુક નિયમો રાખેલ જેમ કે આપની પ્રવૃતિ ૧ થી ૨ મિનિટનો વિડીઓ અને A4 કાગળમાં પ્રવૃતિનું નામ-જરૂરિયાત-આકૃતિ-પદ્ધતિ- સાથે આપનું પુરૂનામ-કેટેગરી-શાળા કે કોલેજનું નામ-ગામ-તાલુકા-જીલ્લાનું નામ સાથે આપવું, આ પ્રવૃતિ ઘરમાંથી પ્રાપ્ય વસ્તુ કે સાધાનોમાંથી તૈયાર થયેલ હોવી જોઈએ, આ પ્રવૃતિ કોઈ સોશ્યલ મીડિયામાંથી કોપી ન હોવો જોઈએ, પરંતુ આપની સ્વરચિત હોઈ તે વધુ ઈચ્છનીય છે.

આ બધી માહિતી whatsaap (૯૯૭૯૨૪૧૧૦૦-ડૉ.સંજય પંડ્યા) Email:- mdmdsc1100@gmail.com પર (સમય: સવારે ૧૧:૦૦ થી ૧:૦૦) વચ્ચે મોકલવાની રહશે. વિજ્ઞાન પ્રવૃતિ સ્પર્ધાની અંતિમ મોકલવાની તારીખ ૩૦ એપ્રિલ 2020 છે. વધુ માહિતી માટે આપેલ નંબર પર સંપર્ક કરી શકો છો. આ સ્પર્ધામાં વધુને વધુ ભાગ લે તે માટે સંસ્થાના ચેરમેનશ્રી હરસુખભાઈ મહેતા, ટ્રસ્ટીશ્રી ધર્મેશભાઈ મહેતા, સેક્રેટરીશ્રી સુધાબેન ખંઢેરિયાએ અનુરોધ કરેલ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.