ગુજરાતી રોજનીશી

સણોસરા ગ્રામ પંચાયતની કોરોનાની મહામરી સામે સરાહનીય કામગીરી

સણોસરા ગ્રામ પંચાયત દ્વારા સરકાર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલ લોકડાઉનનું પૂર્ણ રીતે પાલન કરવામાં આવી રહ્યું છે, તેમજ સમસ્ત ગ્રામજનોને પોસ્ટર તેમજ નોટીસ બોર્ડ ઉપર COVID-19 વિશે જાગરૂકતા ફેલાય તેવા સૂત્રો લખવામાં આવ્યા છે. અને કોરોના વાયરસનો ફેલાવો અટકાવવા માટે ના તમામ તકેદારી રૂપ પગલાં સણોસરા ગ્રામ પંચાયત દ્વારા લેવામાં આવી છે. સમપૂર્ણ ગામને સેનિટાઇઝ કરવામાં આવ્યુ હતુ.

તેમજ ગામના મુખ્ય રસ્તા પર બોડ લગાડવામાં આવ્યુ છે. તેમાં જણાવામાં આવ્યુ છે કે બહાતથી આવતા ફેરીયા અને શાકભાજીવાળાને ગામમાં આવવા પર સખત મનાઈ ફરમાવામાં આવી છે

તેમજ સણોસરા  ગ્રામ પંચાયત દ્વારા સમસ્ત ગ્રામજનો તેમજ સમાજમાં લોકડાઉનને લઈને કોઈ અરાજકતા કે અફવા ન ફેલાય તેની પણ પૂર્ણ તકેદારી રાખવામાં આવી છે. સમગ્ર દેશ COVID-19  (કોરોના વાયરસ) રૂપી મહામારી સામે જુસ્સા થી લડી રહ્યા છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.