ગુજરાતી રોજનીશી

ગુજરાતમાં છેલ્લા બે વર્ષમાં નવજાત શિશુઓના મોતનો ચોંકાવનારો આંકડો

હાલ ગુજરાતની વિધાનસભામાં છેલ્લા બે વર્ષમાં થયેલા બાળકોના મોતનો ચોંકાવનારા આંકડા સામે આવ્યો છે. કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોએ પ્રશ્નન પૂછયો હતો કે, ગુજરાતમાં છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલા નવજાત શિશુઓના મોત થયા છે, તેના જવાબમાં રાજ્યસરકાર જણાવ્યું કે, છેલ્લા 2 વર્ષમાં સરકારી હોસ્પિટલમાં 71 હજાર 774 નવજાત શિશુઓના જન્મ થયા હતા. તેમાથી 15 હજાર 13 નવજાત શિશુના મોત થયા હતા.

ગુજરાતમાં દરરોજ 20 બાળકોના મોત થઈ રહ્યાં છે. ત્યારે અમદાવાદની સરકારી હોસ્પિટલમાં સૌથી વધુ 4,322 બાળકના મોત થયા છે. તેમજ વડોદરા 2362 અને સૂરતમાં 1986 બાળકોના મોત થયા છે. વધુમાં જણાવ્યુ હતુ કે, આરોગ્ય તપાસ દરમ્યાન અમદાવાદમાં બાળકોને ગંભીર બીમારી હોવાનો પણ ખુલાસો થયો છે. જેમાં 199 બાળકને હ્યદયની, 62ને કીડનીની અને 45 બાળકને કેન્સરની બીમારી હોવાનું બહાર આવ્યું છે. કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો દ્વારા વિધાનસભામાં હોબાળો પણ ચાવ્યો હતો

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.