ગુજરાતી રોજનીશી

રાજકોટના આટલા વિસ્તારમાં ગુરુવારે મુકવામાં આવશે પાણી કાપ

રાજકોટ શહેરના આટલા વિસ્તારોમાં પાણી કાપ મુકવાના સમાચાર મળી રહ્યા છે. જેમાં વોર્ડ નંબર 14 , 15 , 16 અને 18 ના અમુક વિસ્તારમાં પાણી કાપ મુકવામાં આવશે. મળતી માહિતી મુજબ આજી હેડવર્કસ હેઠળના 18 ઇંચ પાઇપલાઇન આધારિત વિસ્તારમાં પાણી કાપ મુકવામાં આવનાર છે તેમજ નવી 508 mmની પાઇપલાઇનના જોડાણની કામગીરી કરતા હોવાથી પાણી કાપ મુકવામાં આવશે

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.