ઈન્ડિયા

રાજકોટ-મહાનગરપાલિકાની બાકીદારો પર મેગા ઝુંબેશ

રાજકોટમાં કુલ 36 ટીમોને 18 વોર્ડમાં મિલકતવેરો વસુલ કરવા માટે પટમાં ઉતારી છે. તેમજ મિલકતવેરો નહી ભરે તેની મિલકતોને સિલ પણ કરશે અને હરરાજી પણ કરશે. ત્યારે રાજકોટ કાલાવડ રોડ પર આવેલ બિગ બઝારને પણ સિલ કરવામાં આવી છે.

મળતા મળતી માહિતી મુજબ આજે 100 થી વધુ મિલકતોને સિલ કરવામાં આવશે. હાલ ચાલુ વર્ષમાં 260 કરોડનો લક્ષ્યાંક વેરા વસુલાત શાખાનો છે. ત્યારે અંદાજીત 2 માસ માસમાં 100 કરોડની વસુલાત કરવાની છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.