ગુજરાતી રોજનીશી

ધ્રોલ સહિત રાજ્યના તમામ તાલુકાઓમાં પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘ દ્વારા પ્રતિક ધરણા

રાજ્ય પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘના આયોજન મુજબ રાજ્યના તમામ તાલુકાઓમાં પ્રતિક ધરણા કરવામાં આવ્યા છે. ધ્રોલ ખાતે આજરોજ ગાંધી ચોકમાં ધ્રોલ તાલુકાના પ્રાથમિક શિક્ષકો દ્વારા પડતર માંગણીઓ બાબતે ઘરણાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

શિક્ષકોની માંગ છેકે, જૂની પેન્શન યોજના ફરીથી ચાલુ કરવામાં આવે, 2010 પછીથી ભરતી વાળાને 4200 નો ગ્રેટ આપવામાં આવે, ccc ની મુદ્ત વધારવા સહિતના જૂના પડતર પ્રશ્નોને અંગે માંગણી કરેલ છે. ત્યારે રાજ્ય સરકાર દ્વારા યોગ્ય ઉકેલ નહી આવેતો આગામી સમયમાં સમગ્ર રાજ્યમાં ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવશે તેવૂ શિક્ષક સંઘ દ્વારા એલાન કરવામાં આવ્યું છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.