ગુજરાતી રોજનીશી

3795 કરોડની ખેડુતોને સહાય, રાજ્ય સરકારે કરી મોટી જાહેરાત

કમોસમી વરસાદને કારણે ખેડૂતોના તયાર પાકને થયેલ નુકશાન પર રાજ્ય સરકારે ખેડૂતો માટે મોટી જાહેરાત કરી છે. રાજ્ય સરકાર દ્વાર પ્રથમ પેકેજ 700 કરોડનુ જાહેર કર્યુ હતુ. ત્ચારે આજ રોજ નાયબ મુખ્ય મંત્રી નીતિન પટેલે જાહેરાત કરી છે કે, 4 લાખ 70 હજાર ખાતેદારોને હેક્ટેર દીઠ 6800 રૂપિયાનીજાહેરાત કરી છે. આ પેકેજનો લાભ 81 તાલુકા ના 18369 ગામોના 56 લાખ 36 હજાર ખેડૂતોને થશે. 

તેમજ જ્યાં એક ઇંચ કરતા ઓછો વરસાદ થયો છે. તેવા તાલુકામાં ખેડૂતોને ખાતાદીઠ 4 હજાર રૂપિયાની સહાય આપવામાં આવશે. તે સિવાય જ્યાં વરસાદ નથી થયો ત્યાં પણ ખાતાદીઠ 4 હજાર રૂપિયાની સહાય આપવામાં આવશે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.