ગુજરાતી રોજનીશી

ધ્રોલ BJP સંગઠનમાં સત્તવારા સમાજને પ્રમુખ સ્થાન ન મળતા રાઘવજીભાઈ પટેલને કરી મોખીક રજુઆત

ગત રોજ ભાજપ દ્વારા હોદેદારોની યાદી જાહેર કરી છે. ત્યારે ધ્રોલ શહેર ભાજપ સંગઠમાં સત્તવારા સમાજને પ્રમુખ પદ ન મળતા રોસ જોવા મળ્યો હતો. ધ્રોલ સત્તવારા સમાજ લાંબા સમયથી ભાજપ સાથે જોડાયેલો છે.

સત્તવારા સમાજને ભાજપ સંગઠમાં પ્રમુખ પદ ન આપતા જામનગર ગ્રામ્યના ધારાસભ્ય રાધવજીભાઈ પટેલને મોખીક રજુઆત કરવામાં આવી હતી. જેમાં સત્તવારા સમાજ દ્વારા જણાવામાં આવ્યુ હતુ કે, ધ્રોલમાં સત્તવારા સમાજ બોહળી સંખ્યામાં રહે છે, તો શું સત્તવારા સમાજનો ઉપયોગ માત્ર મત મેળવવા માટે કરવામાં આવે છે

ધ્રોલ સત્તવારા સમાજ દ્વારા રાધવજીભાઈ પટેલને રજુઆત કરવામાં આવી હતી કે, સત્તવારા સમાજના કોઈ પણ ઉમેદવારને પ્રમુખ પદ આપવામાં આવે

વધુમાં જણાવ્યુ હતુ કે, ખાસ કરીને ધ્રોલ સત્તવારા સમાજમાંથી યુવા ચહેરાને પ્રમુખ સ્થાન આપવામાં આવે જેથી કરીને BJP સંગઠન પણ મજબુત બનશે.

ધ્રોલ સત્તવારા સમાજ દ્વારા વલ્લભભાઈ ધારવિયાને પણ મોખીક રજુઆત કરવામાં આવી હતી કે, સત્તવારા સમાજના કોઈ પણ ઉમેદવારને પ્રમુખ પદ આપવામાં આવે. જેમાં ધ્રોલ સત્તવારા સમાજમાંથી યુવા ચહેરાને પ્રમુખ સ્થાન આપવામાં આવે જેથી કરીને BJP સંગઠન પણ મજબુત બનશે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.