ગુજરાતી રોજનીશી

ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ રીન્યુ કરાવામાં આપો છુટછાટઃ લાઠીના ધારાસભ્ય

તાજેતરમાં કેન્દ્ર સરકારે વાહન અકસ્માંત નિવારવા માટે વાહન ચાલકો માટેના નવા નિયમો બનાવ્યા છે. ત્યારે લાઠીના ધારાસભ્ય વિરજીભાઈ ઠુંમર દ્વારા વાહન વ્યવાહાર મંત્રી આર.સી.ફળદુને પત્ર લખીને જણાવ્યુ હતુ કે, આ અમલવારીમાં મહદઅંશે છુટ મુકવી ખુબ જ જરૂરી છે. જેવા કે વાહન ચાલકો પોતાનુ લાયસન્સ રીન્યુ કરાવવાનુ કોઈ કારણોસર ભુલી ગયા હોય તેમને રીન્યુ કરાવવાને બદલે 1 વર્ષ જુનુ થયુ હોય તો નવી ટ્રાઈ આપવાની તેમજ નવા લાયસન્સ તરાકે ડીલ કરાવમાં આવે છે તેને બદલે લાયસન્સ રીન્યુ કરાવવાનુ ભુલાય ગયુ તેવા વાહન ચાલકોને લાયસન્સ રીન્યુ કરવા માટેનો સમય ગાળો 5 વર્ષનો કરવો ખુબજ જરૂરી છે.

તેમજ હાલ લાયસન્સ માટેની લોકોમાં જાગૃતી આવી છે. ત્યારે લાયસન્સ કઢાવવા માટે લોકો RTO કચેરીએ ભીડ જોવા મળ રહી છે. લાયસન્સની પ્રકિયા ઓનલાઈન હોવાને કારણે ઘણીવાર નેટમાં કમગીરી ધીરી પડી જાય છે. તેમાટે રાજ્ય સરકાર લાયસન્સ રીન્યુ કરવામાં છુટછાટ આપે

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.