ગુજરાતી રોજનીશી

હવે તમને પણ હોટલ અને રેસ્ટોરન્ટની સ્વચ્છતા જાણવાનો અધિકાર છે, વાચો આ પરિપત્ર

રાજ્યમાં હોટલ રેસ્ટોરન્ટ સહિતની ખાણી પીણીની કેન્ટીંગોના રસોડામાં હવે સ્વચ્છતા જોવાનો અધિકાર કોઈ પણ વ્યક્તિને છે. ગુજરાત રાજ્યના ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગે હોટેલો રેસ્ટોરન્ટો ના રસોડા બહાર admission without permission ના બોર્ડ લગાવી શકે નહીં એવો આદેશ કરવામાં આવ્યો છે.

ગુજરાત રાજ્યના ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગ દ્વારા રસોડાની બારી કે દરવાજાની બહારથી લોકો જોઈ શકે એ રીતે રાખવા પડશે તેવા નિયમો કરતો પરિપત્ર જાહેરમાં બહર પડવામાં આવ્યો છે

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.