ઈન્ડિયા

રાજકોટ ખંઢેરી સ્ટેડિયમમાં પાણી ભરાયા, વરસાદના કારણે ક્રિકેટ રસિકો મુંઝવણમાં મુકાયા

રાજકોટ 7 નવેમ્બરના રોજ રમાવનાર T-20 મેચ પર સંકટ, આજે વરસેલ વરસાદના કારણે ખંઢેરી સ્ટેડિયમમાં પાણી ફરી વળ્યાં. વરસાદના કારણે ક્રિકેટ રસિકો મુકાયા મુંઝવણમાં.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.