ગુજરાતી રોજનીશી

વીજ કર્મચારીઓના આંદોલનનો આરંભ, એલાઉન્સ અને જીએસઓ-4 મુજબ સ્ટાફની માંગ

ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ લી અને તેની સાતેય કંપનીઓમાં ફરજ બજાવતા 55 હજારથી વધુ કર્મચારીઓ પોતાની માંગ સરકાર સામે મૂકી છે. જેમાં સાતમાં પગાર પંચની અમલવારી પછી મળવાપાત્ર એચ.આર.એ અને એલાઉન્સ એપ્રિલ-2016 થી ચૂકવી આપવામાં આવે, જીએસઓ -4 મુજબ સ્ટાફ મંજુર કરી તાત્કાલિક ભરતી કરવામાં આવે, હાલની મેડીકલ સ્કીમ સુધારવામાં આવે, હક્ક રજાના પૈસા રોકડમાં ચૂકવામાં આવે અને નોન ટેકનીકલ કેડરમાં સીધી ભરતી બંધ કરી ખાતાકીય કર્મચારીઓને પ્રમોશન આપવામાં આવે સહીતની માંગ છેલ્લા 2 વર્ષથી કરવામાં આવી હતી. પરંતુ સરકાર તરફથી કોઈ સકારત્મક પગલા ન લેવાતા આખરે આંદોલનનો માંગ અપનાવ્યો છે.

ગુજરાતની સાતેય વીજ કંપનીઓની કચેરીઓ, સર્કલ ઓફીસ, ડીવીઝન ઓફીસ, તમામ પાવર સ્ટેશન, જેટકોની કચેરી અને હેડ ઓફીસ સામે સુત્રોચાર કરીને ખુબજ મોટી સંખ્યામાં વીજ કર્મચારીઓ આંદોલનમાં જોડાયા હતા.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.