ગુજરાતી રોજનીશી

રાજકોટ દિવાળી કાર્નિવલ અંતર્ગત રેસકોર્સ ખાતે રંગોળી સ્પર્ધામાં 6 બેસ્ટ રંગોળી

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા દિવાળી કાર્નિવલ અંતર્ગત રેસકોર્સ ખાતે રંગોળી સ્પર્ધાનુ આયોજન થયુ હતુ. દિવાળી કાર્નિવલ અંતર્ગત જે રંગોળી સ્પર્ધા યોજાય હતી તેની બેસ્ટ 6 રંગોળી..

આ સ્પર્ધાનુ આયોજન RMC દ્વારા કરવામાં આવ્યુ હતુ. 6 વિજેતાઓને 5000 રોકડ ઇનામ આપવામાં આવશે

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.