ગુજરાતી રોજનીશી

દિવાળી એટલે મિલન, ‘મિલન એટલે ગામડા અને શહેરનું મિલન’

દિવાળી આવતાની સાથે જ શહેરમાં રહેતા લોકો પોતાના ગામડે જતા હોય છે. આખુ વર્ષ પોતાના કામ કાજમા વ્યસ્ત રહેતા લોકો પોતાના ગામડે જઇ શકતા નથી. પરંતુ જેવી દિવાળી આવે એટલે પોતાનો પરિવાર યાદ આવે છે અને લોકો ગામડે જતા હોય છે.

ગામડાના લોકો આખુ વર્ષે  કામ અર્થે બહાર રહેતા હોય છે. પરંતુ દિવાળીમાં પોતાના માતા-પિતા તેમજ દાદા-દાદી અને પરિવાર સાથે રહેવાનો સમય મળતો હોય છે. ત્યારે દિવાળી ઉપર પોતાના બાળકો માટે ફટાકડાની ખરીદી કરે છે. ત્યારે પોતાના બાળપણમાં દાદાએ આપેલો રૂપિયો અને તેમાંથી ખરીદી કરેલા ચાંદલીયાંની યાદ આવે છે તેની સાથે સાથે ગામનુ પાધર, ગામના મંદિરની આરતી, ગામના મોલવીની બાંગ, ગામની નદીમાં મારેલા ધુબાકા અને ગામની છોકરી સાથ થયેલો પહેલો પ્રેમની યાદ રોમે-રોમમાં તાજી થઈ જાય છે.

માણસ પોતાના બાળપણને યાદ કરીને વિચારે છે કે શહેર તો કમાવા માટે સારું લાગે પણ રહેવાની મજા તો નાના ગામળામાં જ આવે. અને સાથો સાથ બાળપણમાં પોતાના મિત્રો સાથે કરેલા કાંડની વાગોળવાની મજા જે  પોતાને જ ખબર હોય છે.

હવે, આપણી આ પરંપરામાં નવો વણાંક આવ્યો છે તહેવારોની રજા માણવા લોકો બહાર ફરવા માટે નીકળી જાય છે. જેનાથી ગામડે રાહ જોતા આપણા પરિવારજનો અને ખાસ કરીને આપણા વડીલો રાહ જોતા જ રહી જાય છે. બાળપણમાં ગામડે જવાની રાહ જોતાંની હવે ગામડું રાહ જોવે છે કે તે શહેરમાંથી ક્યારે આવે છે. બાળપણમાં ગામડે જવા માટે રો-ક્કડ કરતા એ પોતાના બાળકોને ગામની સંસ્કૃતિના બતાવાને બદલે બહારની સંસ્કૃતિ બતાવીને નવો ચીલો ચિત્રી રહ્યા છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.