ગુજરાતી રોજનીશી

રાજકોટ રેસકોર્સ ખાતે રંગોળી સ્પર્ધાનો પ્રારંભ, વિજેતાઓને આપશે રોકડ ઇનામ

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા દિવાળી કાર્નિવલ અંતર્ગત રેસકોર્સ ખાતે રંગોળી સ્પર્ધાનો પ્રારંભ થયો છે. આ સ્પર્ઘામાં ભાગરહી રહેલા ઉમેદવારોમાંથી વિજેતાઓને રોકડ ઇનામ આપવામાં આવશે

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.