ઈન્ડિયા

Jio ધન ધના ધન, દિવાળી ધમાકા ઓફર…

જિઓએ ગ્રાહકોને દિવાળીની મોટી ભેટ આપશે. Jio સોમવારે નવી ‘ઓલ ઇન વન’ નવી ઓફર શરૂ કરી છે. એક જ ઓફરમાં ગ્રાહકોને દરરોજ 2GB ડેટા આપવામાં આવશે. તેમજ 1000 મિનિટ IUC કોલિંગ પણ મફતમાં મળશે. તે જ સમયે, Jio ને Jio પર કોલિંગ મફત હશે.

ઓલ ઇન વન ઓફર અંતર્ગત 222 રૂપિયામાં એક મહિનો, 333 રૂપિયામાં બે મહિના અને 444 રૂપિયામાં ત્રણ મહિના ના પેક લોન્ચ કર્યા છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.