ઈન્ડિયા

કોઈને સલાહ-સૂચન આપતા પહેલા આ ખાસ વાંચો

આજના આ ઝડપી યુગમાં પોતાના મગજ પર કાબૂ રાખવો અત્યાંત આવશ્યક છે. આપણા જીવનમાં ઘણીવખત આપણે બીજાને સલાહ-સૂચન આપીએ છીએ. જેની સામેની વ્યક્તતને જરા પણ જરૂર હોતી નથી. આવી વખતે સૌથી વધુ નુકશાન સલાહ આપનારના પોતાના સમય અને શક્તિનુ થાય છે .તો કહેવાનો અર્થ એ થાય કે હાંમેશા કઈ પણ બોલતા પહેલા વિચાર કરવો જોઇએ. ક્યારેક એવુ બને કે બોલ્યા હોય કાંઈક અને સમજાઇ કઇક .. જ્યારે આપણે કોઈને કાંઇપણ સલાહ આપીએ છીએ ત્યારે સામેવાળા વ્યક્તિની પરિસ્થિતિને સમજીને આગળ વધવુ જોઈએ. આપણા કહેલા એક-એક સૂચનની સચોટ અસર સામેવાળા પર થવી જોઈએ. સૌથી અગત્યતા એ હોવી જોઈએ કે, તે તેના જીવનમાં ઉતારે અને ઉપયોગી બને.

આપણી સલાહ સારી કરતા સાચી હોવી જોઇએ. આજનો માનવી નાની – નાની વાતમાં ગુથસે થઇ જાય છે. જેના પરીણામો બહુ મોટા આવેછે અનેકારણ વગરની નકારાત્મતતા જન્મે છે. જે સમય જતા માણસમા હતાશા રૂપે પરીણમે છે.આવા સમયે સમજુ વ્યક્તિની સલાહ જ તેને આ હતાશામાથી બહાર લઈ આવે છે અને સકારાત્મતતા તરફ ધકેલે છે. જેને યુવાનો પોઝીટીવિટી કહે છે. તો મિત્રો જો તમે એક સલાહકાર છો તો સારા નહી પણ સાચા સલાહકાર બનો અને જે પણ લોકો તમારુ કહયુ માને છે એને સાચો માર્ગ બતાવો.. આટલા સાથે મારા શબ્દોને વિરામ આપુ છુ, અને આશા રાખુ છુ કે, મારો આ લેખ તમને ઉપયોગી થશે.. તો આપણે ફરી મળીશુ શબ્દોની સંગાથે ત્યાં સુધી આપ સહુ ખુશ રહો , તંદુરસ્ત રહો.

જાગૃતી અજય ચાચાપરા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.