ગુજરાતી રોજનીશી

MIMP/સરકારી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં પુછાતા પ્રશ્નો…

1. સ્ટેથોસ્કોપ : હદયના ધબકાર માપવા વપરાતું સાધન

2. ટેલિસ્કોપ : દૂરનો ગ્રહ જોવા માટેનું સાધન

3 .એપિસ્કોપ : પરાવર્તિત ચિત્ર જોઈ શકાય તેવું સાધન

4.એપિડાયોસ્કોપ : પદાર્થને વિસ્તૃત બનાવી જોવા માટેવપરાતું સાધન

5.ગાયરોસ્કોપ : પૃથ્વીના ભ્રમણની અસર બતાવતું સાધન

6.ગેલ્વેનોસ્કોપ : વિદ્યુતપ્રવાહની સ્થિતિ દર્શાવતું સાધન

7.પેરિસ્કોપ : અંતરાય છતાં વસ્તુઓ જોવા વપરાતું સાધન

8.બેરોસ્કોપ : હવાના દબાણનો ફેરફાર બતાવતું સાધન

9.ઈલેકટ્રોસ્કોપ : પદાર્થનો વિદ્યુતભાર દર્શાવતું સાધન

10.હાઈડ્રોસ્કોપ : સમુદ્રનું તળિયું જોવા માટે વપરાતું સાધન

11.હોરોસ્કોપ : હસ્તસામુદ્રિક શાસ્ત્ર અને તેનું દર્શન કરાવતું શાસ્ત્ર

12.માઈકોસ્કોપ : લેન્સ પદ્ધતિથી પદાર્થને મોટો બતાવતું સાધન

13.રેડિયોટેલિસ્કોપ : અવકાશી પદાર્થોમાંથી આવતા રેડિયો અવાજો ઝીલતું સાધન

14.સિનેમાસ્કોપ : ત્રણ પરિમાણ દશ્યમાન થાય તેવી યાંત્રિક યોજના

15.સ્ટિરિયોસ્કોપ : ઝીણી વસ્તુને મોટી બતાવતું સાધન

16.એન્ડોસ્કોપ : ગૃહદર્શક સાધન

17.ઓટોસ્કોપ : કર્ણદર્શક સાધન

18.એસિલોગ્રાફ : વિદ્યુતપ્રવાહની ધ્રુજારી માપવી

19.કાર્ડિયોગ્રાફ : હદયના દબાણની અસર નોંધતું સાધન

20.કેસ્કોગ્રાફ : વનસ્પતિને થતાં સંવેદનો દર્શાવતું સાધન

21.ટેલિગ્રાફ : તાર સંદેશો નોંધનાર સાધન

22..સિનેમેટોગ્રાફ : હાલતાચાલતા ચિત્રની ફિલ્મ બનાવતું સાધન

23.ઓપ્ટોફોન : આંધળો માણસ છાપેલું પુસ્તક વાંચી શકે તેવું સાધન

24.સિસ્મોગ્રાફ : ધરતીકંપ માપક સાધન

25.એડિફોન : બહેરા માણસો માટે સાંભળવા માટે મદદ કરતું સાધન

26. થર્મોગ્રાફ : દિવસના ઉષ્ણતામાનની અસરવાળો ગ્રાફ બતાવતું સાધન

27.માઈક્રોફોન : વીજળીની મદદથી અવાજને મોટો બનાવતું સાધન

28.હાઈગ્રોફોન : પાણીની અંદર અવાજનો વેગ માપતું સાધન

29.ગ્રામોફોન : રેકર્ડ પરથી અસલ અવાજ ઉત્પન્ન કરતું સાધન

30.ડિક્ટોફોન : કાગળો લખવાનું ગ્રામોફોનની જેમ કામકરતું સાધન

31.એમીમીટર : વિદ્યુતપ્રવાહનું બળ માપતું સાધન

32.ટ્રાન્સમીટર : રેડિયોનાં વીજળીક મોજા મોકલવાનું સાધન

33.થર્મોમીટર : તાપમાન માપવાનું સાધન

34.માઈલોમીટર : વાહને કાપેલ અંતર દર્શાવતું સાધન

35.વોલ્ટામીટર : વિદ્યુત પૃથક્કરણ કરવા માટે વપરાતું સાધન

36.સ્પીડોમીટર : ગતિશીલ વાહનની ગતિનો વેગ દર્શાવતું સાધન

37.હાઈગ્રોમીટર : હવામાં રહેલ ભેજ માપવાનું સાધન

38.હાઈડ્રોમીટર : પ્રવાહીની વિશિષ્ટ ઘનતા માપવાનું સાધન

39.મેગ્નોમીટર : ચુંબકીય ક્ષેત્રમાપક સાધન

40.ઓપ્ટોમીટર : દષ્ટિ ક્ષમતામાપક સાધન

41.પાર્યઝોમીટર : સંઘહતા માપક સાધન

42.ઈન્ટરફેરોમીટર : પકાશ તરંગ માપક સાધન

43.એટમોમીટર : બાષ્પદર માપક સાધન

44.એકિટનોમીટર : કિરણતીવ્રતા માપક સાધન

45.એનિમોમીટર : વાયુવેદ દિશા માપક સાધન

46.ઓડિયોમીટર : શ્રવણશક્તિ માપક સાધન

47.કલરિમીટર : વર્ણ તીવ્રતા માપક સાધન

48.ઓલ્ટિમીટર : ઉન્નતતા માપક સાધન

49.કેથેટોમીટર : દ્રવતલતા માપક સાધન

50.કેલરીમીટર : ઉષ્મામાપક સાધન

51.કોનોમીટર : કાલ માપક સાધન

52.પિકનોમીટર : પ્રવાહી લક્ષણ માપક સાધન

53.કિલનોમીટર : ઢાળ માપક સાધન

54.કાયોમીટર : અતિ નિમ્ન તાપ માપક સાધન

55.ગેલ્વેનોમીટર : વીજમાપક સાધન

56.ગોનિયોમીટર : કોણ માપક સાધન

57.ગોસમીટર : ચુંબકત્વ માપક સાધન

58.ગ્રેવિમીટર : ગુરુત્વ માપક સાધન

59.ડેન્સીમીટર : ઘનતા માપક સાધન

60.પિરહેલિયોમીટર : સૂર્યકિરણ માપક સાધન

61.પ્લુવિયોમીટર : વર્ષામાપક સાધન

62.પાયરોમીટર : ઉચ્ચતાપ માપક સાધન

63.પ્લેનિમીટર : સમતલ ફલ માપક સાધન

64.ફોટોમીટર : પ્રકાશ માપક સાધન

65.બેકમેન થર્મોમીટર : તાપવિકાર માપક સાધન

66.બેરોમીટર : વાયુભાર માપક સાધન

67.માઈકોમીટર : સુક્ષ્મતા માપક સાધન

68.મેખમીટર : પરાધ્વનિ વેગ માપક સાધન

69.રિફેકટોમીટર : વક્રીકારકતા માપક સાધન

70.લેકટોમીટર : દૂગ્ધ ઘનતા માપક સાધન

71.વાઈનોમીટર : મદિરામાં મધાર્ક માપક સાધન

72.વેરિયોમીટર : વિમાન ચડઉતર માપક સાધન

73.સ્ફેરોમીટર : ગોળાકાર માપક સાધન

74.સેલિનોમીટર : ક્ષારતા માપક સાધન

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.