ગુજરાતી રોજનીશી

કેન્દ્ર સરકાર બાદ રાજ્ય સરકારે કર્મચારીઓને દિવાળી પહેલા આપી ખુશ ખબર

કેન્દ્ર સરકારે દિવાળી પહેલા મોંઘવારી ભથ્થામાં 5 ટકાનો વધારો કર્યો બાદ રાજ્ય સરકારે પણ પોતાના કર્મચારીઓને દિવાળી પહેલા ખુશખબરી આપી છે. રાજ્ય સરકારે દિવાળી પહેલા કર્મચારીઓને એડવાન્સ પગાર ચુકવશે. આ જાહેરાત રાજ્ય સરકારે કરી છે. એટલે કે ચાલુ મહિનોનો ઓક્ટોબર મહિનાનો પગાર સરકારી કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓને દિવાળી પહેલા જ મળી જશે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.