વિદ્યાર્થીઓ માટે ખાસ

બિન સચિવાલય કલાર્ક અને ઓફીસ આસીસ્ટન્ટની પરીક્ષા રદ


ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંગી મંડળ,ગાંધીનગર દ્વારા આગામી તા 20-10-2019 ના રોજ યોજાયાનારા જાહેરાત કરવામાં આવી, બિન સચિવાલય કલાર્ક અને ઓફીસ આસિસ્ટન્ટ વર્ગ સંવર્ગની પરીક્ષા હાલ પૂરતી રદ કરવામાં આવેલ છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.